SZKOLENIA UNIJNE

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu o nazwie „Na drodze do zatrudnienia”, który będzie wspólnie prowadzony przez Grupę CARGO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową oraz SZKOLPOL spółkę cywilną Mirosław Adamczyk, Sylwester Lis.

O projekcie
Projekt obejmie wsparciem 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn), zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub pracujących na terenie województwa lubelskiego, które:

– utraciły zatrudnienie w ciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy*,
– lub są zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy*,
– lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy*.

*Status osoby zwolnionej, zagrożonej zwolnieniem lub przewidzianej do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy będzie weryfikowany poprzez zaświadczenia podpisane przez pracodawców.

 


 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej jego uczestników osiągnięty w okresie do 30 czerwca 2019 r. Do jego uzyskania prowadzić będzie objęcie jego uczestników wsparciem w postaci:
1. Identyfikacja potrzeb i predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym – spotkania indywidualne z wykwalifikowanym doradcą zawodowym, mające na celu stworzenie Indywidualnego Planu Działania (średnio 8 godzin wsparcia na każdego uczestnika projektu).

2. Wsparcie szkoleniowe – uczestnikom będą oferowane bezpłatne szkolenia zawodowe w jednym z poniższych zakresów*:
Wariant 1: prawo jazdy kategorii C, kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy (190 godzin).
Wariant 2: prawo jazdy kategorii D, kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu osób (220 godzin).
Wariant 3: szkolenie w zawodzie gastronomicznym (160 godzin).
* W przypadku gdy na etapie tworzenia Indywidualnego Planu Działania, predyspozycje uczestnika zostaną sklasyfikowane jako użyteczne do innego szkolenia, tematyka kursu zostanie dopasowana indywidualnie.

3. Staże i praktyki zawodowe – płatne staże lub praktyki zawodowe w wymiarze od 3-4 miesięcy dla każdego uczestnika.*
*Udział w tej formie wsparcia nie jest obowiązkowy.

4. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z wykwalifikowanym pośrednikiem pracy (8 godzin na uczestnika projektu).

 


 

Całość oferowanego w projekcie wsparcia jest bezpłatna. Ponadto, uczestnikom projektu przysługuje wsparcie towarzyszące w postaci:
– stypendium szkoleniowe: 8,59 zł brutto za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu,
– catering podczas zajęć teoretycznych,
– zwrot kosztów dojazdów na zajęcia dydaktyczne,
– ubezpieczenie,
– stypendium stażowe: 1 289,83 zł brutto za każdy miesiąc uczestnictwa w stażu lub praktyce zawodowej,
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną: 415,55 zł za każdy miesiąc uczestnictwa w stażu lub praktyce zawodowej.

 


 

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – co najmniej 55% wszystkich uczestników projektu.
2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – co najmniej 80% wszystkich uczestników projektu.

 

REGULAMIN PROJEKTU „NA DRODZE DO ZATRUDNIENIA”