Informacje

Laboratorium Badań Środowiska Pracy wykonuje pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.

Badania i pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i normami

Do wykonywania pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych stosowane są przyrządy pomiarowe I i II klasy dokładności renomowanych firm krajowych i zagranicznych, posiadające aktualne świadectwa wzorcowania. Wyposażenie pomiarowe laboratorium objęte jest programem wzorcowania zewnętrznego i sprawdzania wewnętrznego w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Oferujemy badania i pomiary objęte akredytacją:

  1. pomiary stężenia pyłu, w tym: frakcji wdychalnej, frakcji respirabilnej,
  2. pomiary poziomu dźwięku,
  3. pomiary warunków mikroklimatu (umiarkowanego, gorącego).
  4. drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
  5. drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

pomiary natężenie oświetlenia elektrycznego