Ochrona przeciwpożarowa

  Dane uczestnika:

  Data urodzenia:

  Test:

  1.Kto jest odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową w zakładzie pracy?
  A) PracodawcaB) PSPC) Społeczny Inspektor pracy

  2. Do jakiej grupy zaliczamy pożary ciał stałych o pochodzeniu organicznym?
  A) AB) BC) C

  3. Odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązkówochrony p.poż. wbudynku ponosi:
  A) pracownik/pracownicy danego zakładuB) Państwowa Straż PożarnaC) Pracodawca, administrator, zarządca lub użytkownik, najemca

  4. Numer alarmowy do PSP to:
  A) 999B) 997C) 998/112

  5. Gaśnice znajdujące się pod stałym ciśnieniem oznaczone są symbolem:
  A) XB) YC) Z

  6. Tzw. Trójkąt spalania tworzą:
  A) utleniacz, ciepło, materiał łatwopalny,B) utleniacz, ciepło, materiał łatwopalny, ew. Wolne rodnikiC) utleniacz, ciepło, materiał wybuchowy, ew. Wolne rodniki

  7. W budynkach odległość dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego powinna wynosić, nie więcej, jak:
  A) 20mB) 50mC) 30m

  8. Pożar w archiwum gasimy gaśnicami:
  A) śniegowego pod stałym ciśnieniemB) pianowegoC) proszkowymi

  9. Urządzeń pod napięciem elektrycznym nie wolno gasić gaśnicami typu:
  A) proszkowegoB) śniegowego/halonowegoC) pianowego

  10. Pożar jest to:
  A) niekontrolowany w czasie i przestrzeni proces spalania, który występuje w miejscu do tego nie przeznaczonym, może powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi, jak również straty materialneB) niekontrolowany w czasie i przestrzeni proces spalania, który występuje w miejscu do tego nie przeznaczonym, powodujący zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia i straty materialneC) kontrolowany w czasie i przestrzeni proces spalania, który występuje w miejscu do tego nie przeznaczonym, powodujący zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia i straty materialne

  11. Przyczynami rozprzestrzeniania się pożaru jest:
  A) zwlekanie z rozpoczęciem akcji ratowniczo-gaśniczejB) nadmierne rozgrzanie materiału znajdującego się w sąsiedztwie płomieniC) niesprawny sprzęt gaśniczy, służący do walki z ogniem w zarodku

  12. Piktogramy to:
  A) znaki bezpieczeństwaB) wskazówki poruszania się po budynkuC) znaki informacyjne

  13. Za ewakuację budynku odpowiedzialny jest:
  A) inspektor p.poż.B) inspektor bhpC) osoba do tego wyznaczona

  14. Instrukcja przeciwpożarowa powinna zawierać w treści:
  A) wykaz aktów prawnych dotyczących ochrony p.poż.B) warunki i zasady ochrony przeciwpożarowej na terenie danego obiektu, które wynikają z jego przeznaczeniaC) zagrożenia pożarowe występujące na terenie danego obiektu