Certyfikacja Integrowana Produkcja

KONTROLA I CERTYFIKACJA

Apfelbäume

Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji jest certyfikat, wydawany przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia upraw.

Producent ubiegający się o wydanie certyfikatu powinien w terminie do końca grudnia złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji.

Certyfikat otrzymują producenci, u których przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości, złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu, posiadają ukończone szkolenie w zakresie IP, prowadzili produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora oraz udokumentowali prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją w prawidłowo i na bieżąco wypełnionym Notatniku.

Certyfikat jest wydawany na okres 12 miesięcy. Producenci, którzy uzyskają urzędową certyfikację, mają prawo posługiwania się certyfikatem oraz oznaczania produktów zastrzeżonym znakiem (logo) integrowanej produkcji.

Kontrola

Przed wydaniem certyfikatu wojewódzki inspektor może przeprowadzić kontrolę w zakresie prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji.

Kontrola integrowanej produkcji obejmuje:

a) sprawdzenie dokumentacji u wszystkich producentów stosujących zasady integrowanej produkcji,

b) pobranie, co najmniej u 20 % producentów, prób roślin i produktów roślinnych w celu stwierdzenia nieprzekroczenia w nich dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

W toku kontroli wojewódzki inspektor może żądać od zainteresowanego producenta przedstawienia zaświadczenia wydanego przez właściwe jednostki organizacyjne, o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP)

Ochrona i produkcja roślin prowadzona zgodnie z Metodykami IP, wykazami środków dopuszczonych do IP oraz zgodnie z etykietą – instrukcją zalecanych do IP środków daje zbiory, w których nie stwierdza się przekroczeń najwyższych dopuszczanych poziomów pozostałości (NDP) środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

Wojewódzki inspektor jest uprawniony przed wydaniem certyfikatu do przeprowadzenia kontroli w zakresie prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji. W toku tej kontroli wojewódzki inspektor może żądać od zainteresowanego producenta przedstawienia zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP).

Zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości:

1) środków ochrony roślin – wydaje:

a) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub
b) Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, lub
c) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, lub
d) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, lub
e) Eurocontrol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, lub
f) Silliker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, lub
g) „J. S. Hamilton Poland LTD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, lub
h) SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie.

2) metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych – wydają:

a) okręgowe stacje chemiczno-rolnicze lub
b) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, lub
c) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, lub
d) Eurocontrol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, lub
e) Silliker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, lub
f) „J. S. Hamilton Poland LTD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Jednocześnie producent rolny może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z kontrolą, mającą na celu wydanie certyfikatu IP. Więcej informacji zna ten temat znajduje się w zakładce Wsparcie IP w ramach PROW 2007-2013.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zasady dotyczące uczestnictwa w systemie IP ulegają zmianie.