Konserwacja gaśnic i hydrantów

Serwis i konserwacja gaśnic

red fire extinguisher

CENA: Przegląd gaśnic GP: 1,2,4,6, GS-5X –  1,5 zł + Vat
Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem czasookresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu.
Zalecenia szczegółowe dla gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynku w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych:

a) przed upływem okresu gwarancji (rok od daty produkcji) gaśnice powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy,

b) co 5 lat należy wymienić proszek gaśniczy na nowy,

c) naprawy warsztatowe i remonty gaśnic powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat oraz po każdym użyciu gaśnicy,

d) dla zapewnienia sprawności gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić:

– ogólny stan gaśnicy,
– czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
– stan węży i prądownic,
– wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta,
– usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP.

Serwisant – konserwator zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać:
– nazwę i adres firmy,
– rodzaj przeprowadzonych czynności,
–  datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok).

Badanie wydajności hydrantów

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów dokonujemy okresowej kontroli instalacji hydrantów polegającej na płukaniu tej instalacji, pomiarze ciśnienia, wydajności jak również szczelności węży.

W wyniku tego badania u klienta zostawiamy protokół z pełnym opisem badanej sieci ,która jest podstawą do prowadzenia w przyszłości corocznych badań kontrolnych istniejącej sieci.

Zalecenia w zakresie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych:

a) raz na rok należy sprawdzić :

– ciśnienie na zaworze hydrantowym,
– stan techniczny węża, prądownicy i zaworu hydrantowego,
– czy prądownica jest właściwego typu,
– czy instrukcje obsługi hydrantu są czytelne,
– określić wydajność w zależności od ciśnienia oraz zastosowanej prądownicy.

b) raz na 5 lat węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

CENA: Badanie wydajności hydrantu DN 25,52 – 15 zł + Vat