Ochrona środowiska

os

 1. Bieżąca obsługa firm

Realizacja obowiązków środowiskowych wynikających z prawa: sprawozdawczość środowiskowa (wszystkie rodzaje, w tym KOBIZE – handel emisjami i baza danych, sprawozdania o odpadach, włącznie z odpadami opakowaniowymi i elektro, sprawozdawczość GUS) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzenie bieżącej dokumentacji (ewidencja odpadów, emisji atmosferycznych oraz pobranej wody i odprowadzonych ścieków). Organizacja gospodarki odpadami – selektywna zbiórka oraz pośrednictwo w ich zgodnym z prawem a zarazem optymalnym ekonomicznie odzysku lub unieszkodliwieniu.

 1. Doradztwo środowiskowe
 • Kompleksowy audyt środowiskowy na zgodność z obowiązującym prawem
 • Opracowywanie oraz nadzór nad realizacją procedur systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14001 lub EMAS) i BHP (PN-N 18001 lub OHSAS) , a także systemu zarządzania jakością (ISO 9001), wykonywanie audytów wewnętrznych dla wszystkich trzech systemów przez audytorów z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach. Sporządzanie dokumentacji systemowej. Pomoc przy dostosowaniu obecnych systemów zarządzania jakością i środowiskiem do nowych wersji norm ISO 9001 i ISO 14001 (obie normy z 2015) oraz reprezentowanie firm przed jednostkami akredytowanymi udzielającymi certyfikacji.
 • Doradztwo przy wdrożeniach rozwiązań służących minimalizacji oddziaływania instalacji na środowisko : redukcja zanieczyszczeń atmosferycznych metodami fizycznymi (filtry, cyklony) i chemicznymi (katalizatory, dodatki chemiczne w formie atomizacji) , systemy podczyszczania ścieków technologicznych, zamknięte obiegi wody, redukcja emisji hałasu z urządzeń (zarówno bierna jak i czynna)
 1. Przygotowywanie wniosków i opracowań w celu uzyskania pozwoleń i decyzji środowiskowych:
 • Zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia
 • Pozwolenia sektorowe (odpady, atmosfera, gospodarka wodno-ściekowa, hałas)
 • Pozwolenia zintegrowane
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko (OOŚ) oraz karty informacyjne (KIP) dla tzw. przedsięwzięć znaczących i potencjalnie znaczących
 1. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Funduszy Wojewódzkich. Wykonywanie audytów, potwierdzających osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego dla dofinansowanych przedsięwzięć (warunek udzielenia dotacji przez NFOŚiGW)